Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Vision og værdigrundlag

Vision og værdigrundlag

Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner, der gælder for Assens Kommune, ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt og begå sig godt i en hastigt omskiftelig og krævende verden.

Som elev på Glamsbjergskolen kan man forvente en skolegang, hvor professionelle, dedikerede tydelige og empatiske voksne hver dag ønsker at gøre en forskel for eleverne, og hvor vi lægger vægt på både den enkeltes faglige og personlige udvikling og på stærke, positive fællesskaber, der også rækker ud over klassen og skolen.   

Vi tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger, og derfor er det vores mål, at læring, engagement, glæde og trivsel gennemsyrer skoledagen, skoleåret og skoleforløbet for alle vores elever.  

Det betyder, at vi vil være:   

 • en skole, hvor vi kæmper for hvert barns ret til at trives og til at udfylde sit potentiale
 • en skole, hvor vi prioriterer tiltag, der fremmer både læring og trivsel
 • en skole, hvor vi taler pænt med og om hinanden og hvor mobning ikke tolereres. 
 • en skole, hvor eleverne udfordres fagligt og personligt
 • en skole, der lærer eleverne selv at tilegne sig viden og kompetencer 
 • en skole, hvor arbejdet med børn og læring tager udgangspunkt i viden
 • en skole, hvor hensynet til eleverne kommer først
 • en skole hvor forældrene oplever et tæt og godt samarbejde med skolen med det formål at skabe den bedst mulige skolegang for alle elever
 • en skole, hvor vi medvirker til at give eleverne de sociale og personlige kompetencer, der gør dem i stand til positivt at indgå i mange fællesskaber
 • en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige, nysgerrige og ambitiøse medarbejdere på alle niveauer
 • en arbejdsplads, der er præget af en professionel og engageret tilgang til arbejdet
 • en skole, hvor vi som medarbejdere er nysgerrige og har lyst og mod til udvikling, udfordring og forbedring

 

I vores virke lægger vi især vægt på følgende værdier:  

 • Faglighed 

 • Fællesskab 

 • Trivsel 

 • Respekt 

Ved faglighed forstår vi, at 

 • eleven arbejder med og udvikler mange forskellige kompetencer
 • eleven lærer noget i de forskellige fag, og lærer at lære 
 • elevens fulde potentiale udvikles 
 • eleven bliver mødt med høje forventninger 
 • eleven klarer sig godt i prøver og test   

Vi oplever faglighed, når 

 • eleven har udviklet en indre motivation for at lære 
 • eleven kan fordybe sig i et fagligt stof 
 • eleverne arbejder kreativt og praktisk og sammenfletter teori og praksis
 • elevens og klassens arbejde er synligt for andre    

Vi er godt på vej, når 

 • eleven er undervisningsparat og motiveret 
 • eleven møder spændende og engagerende undervisning 
 • elevens resultater forbedres   

Det fordrer 

 • at eleven møder voksne, der har ambitioner på barnets vegne 
 • at der er en høj grad af professionalisme 
 • at lærerne er engageret og nysgerrigt diskuterer pædagogik og løbende udvikler deres fag, forløb og metoder 
 • At vi har de nødvendige samarbejdsfora, der understøtter elevens og klassen læring 
 • At der er en klar og tydelig ledelse af læringssituationen 
 • At vi metodisk indsamler og anvender data om elevens læring  

Ved fælleskab forstår vi, at 

 • eleven oplever at samhørighed og sammenhold præger hverdagen i alle de sammenhænge, eleven indgår i.
 • eleven kan indgå et forpligtende samarbejde med andre 
 • eleven er inkluderet fagligt og socialt i klassen og skolen  

Vi oplever fællesskab, når 

 • eleven kan indgå i forskellige samarbejdsrelationer 
 • eleverne arbejder på tværs af klasser og årgange 
 • vi tager hensyn til hinanden 
 • vi yder en ekstra indsats for andre eller for skolens skyld   

Vi er godt på vej, når 

 • eleven glæder sig til at komme i skole 
 • store og små arbejder sammen og kender hinanden 
 • vi på skolen kan se resultaterne af fælles arbejde 
 • eleven er tryg ved at tale og arbejde sammen med børn og voksne, de ikke kender   

Det fordrer, at 

 • vi er gode til at lave inkluderende undervisningsmiljøer 
 • vi har forskellige samarbejdsfora fx fordybelsesuger, fagdage på årgange, skoleevents 
 • vi i den daglige undervisning prioriterer aktiviteter, der styrker fællesskabet
 • vi skaber situationer, hvor store og små arbejder og er sammen 

Ved trivsel forstår vi, at 

 • vi har tillid til hinanden 
 • eleven oplever at være en del af et trygt fællesskab 
 • eleven oplever at have indflydelse på sin skolegang
 • eleven udfordres på en meningsfuld måde 
 • eleven lykkes med sine opgaver 
 • vi  ved, der altid er nogen, der vil hjælpe og støtte, når behovet opstår   

Vi oplever trivsel, når 

 • eleven arbejder koncentreret 
 • der er en god stemning i klassen 
 • eleverne hjælper hinanden 
 • eleverne arbejder sammen – også på tværs af årgange og klasser 
 • eleverne taler pænt til hinanden og til de voksne   

Vi er godt på vej, når 

 • eleverne griner og er glade 
 • eleverne leger godt sammen 
 • eleverne passer på skolen og ikke laver hærværk 
 • eleverne ikke bliver mobbet 
 • elevfraværet er lavt 
 • trivselsundersøgelserne er løbende forbedres 

Det fordrer, at 

 • vi på skolen taler pænt med og om hinanden 
 • vi fastholder og udvikler en god arbejdsplads 
 • vi opstiller mål og handlinger for at fremme trivsel
 • vi skaber og vedligeholder gode relationer 
 • vi møder eleven i øjenhøjde personligt og fagligt  
 • vi inddrager eleverne i beslutninger 

Ved respekt forstår vi, at 

 • alle på skolen opfattes som ligeværdige  
 • eleverne opfatter det at gå i skole og lære, som et privilegium 
 • eleverne taler pænt til hinanden og til de voksne 
 • eleverne lytter opmærksomt, når andre taler 
 • alle værdsætter og påskønner andres indsats 
 • eleverne passer godt på skolen og andres ejendom  

Vi oplever respekt, når 

 • eleverne tør være sig selv og udtrykke deres holdninger og følelser 
 • eleverne opfører sig ordentligt, også når de har vikar 
 • eleverne tager hensyn til hinanden 
 • eleverne lytter og sidder pænt under arrangementer 
 • eleverne laver deres lektier 
 • eleverne møder undervisningsparate 
 • vi kan være uenige og alligevel bevare den gode tone 

Vi er godt på vej, når 

 • eleverne passer på hinanden, hinandens ting og skolen 
 • eleverne ikke overtræder andres grænser og klassens regler 
 • vi er stolte over vores elevers adfærd, både hjemme og ude 
 • eleverne ikke får skæld ud 
 • elevernes behov tilgodeses i indbydende lokaler   

Det fordrer, at vi

 • insisterer på og praktiserer klar og tydelig klasserumsledelse 
 • som voksne går forrest og sætter det gode eksempel 
 • målrettet og konsekvent arbejder på at udvikle og fastholde et trygt og godt miljø 

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links