Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole. 

Formål med Anti-mobbe-strategi

Elever på Glamsbjergskolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. 

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Glamsbjergskolen tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er ofte et klassefænomen, der opstår af dårlige klassekulturer.

Definition af mobning

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller, og hvor den mobbede person er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.

Ofte er der tale om systematisk udelukkelse, der f.eks. kan komme til udtryk ved, at det er den samme person, der er offer for handlingerne, hvilket kan føre til en stærk følelse af eksklusion og nedgørelse. 

Mobning kan tage mange former:

Verbalt: fx øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger
Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet
Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen
Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS. Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden.

Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora fx en klassegruppe på facebook
 • Hvis en gruppe bevidst ignorerer eller kommer med negativ feedback på bestemte personers opslag.


Glamsbjergskolen forpligter sig til:

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens antimobbestrategi
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet
 • Holde årlig trivselskonference om alle skolens klasser
 • Gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med ledelsen, hvis man fornemmer noget

Klasseteam og lærere

 • Have opmærksomhed på klassens og enkelt elevers trivsel
 • Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning; gennemgå antimobbestrategien i klassen og på første forældremøde
 • Opstille klasseregler herunder regler for en god digital tone
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som fx indslusningsforløb, venskabsklasser og ture.


Forventninger til forældrene:

 • At de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre mennesker og deres forskellighed fx omtale børn og voksne respektfuldt 
 • Er loyale over for skolen
 • Opmærksomhed og reaktion på symptomer ved mistrivsel bl.a. gennem henvendelse til skolen
 • Åbenhed om trivselsmæssige problemer både over for hinanden og i forhold til skolen.
 • Medansvarlige for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle
 • Tager tydelig afstand fra mobning
 • Tager deres del af ansvaret for at lære deres børn om etik på nettet og de sociale medier
   

Forventninger til eleverne:

 • Alle siger fra over for mobning
 • Respekt og tolerance for menneskers forskellighed; der skal være plads til alle i klassefællesskabet
 • Ingen deler billeder uden samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt
 • Inddrag lærere og ledelse ved den mindste mistanke om mobning  

Handleplan

Hvis en medarbejder på skolen får en henvendelse angående mobning eller selv observerer mobning, tager han/hun straks kontakt til nærmeste leder og sammen vurderer de, om der er tale om mobning. 

Alle parter omkring skolen (medarbejdere, elever og forældre) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet klasselærer er som udgangspunkt ”tovholder” i mobningssager og sørger for, at sagen og ikke ”offeret” kommer i fokus i sager om mobning skal både ”mobbers” og ”offers” forældres underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af klasselærer i samråd med skoleleder.

I mobbesager udarbejdes der en handleplan. Elementer i en sådan handleplan kan være:

 • Møde med klassens lærer/klasseteamet
 • Møde med mobbeoffer og forældre
 • Samtale mellem mobbeoffer og mobber
 • Orientering af klassen
 • Samtale i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres
 • Indkaldelse til forældremøde

Da digital mobning kan foregå over døgnets 24 timer, må der i de tilfælde, hvor der er tale om digital mobning, foretages en vurdering af, hvor ansvaret for indsatser og koordinering i første omgang ligger. Ligger ansvaret hos hjemmet, skolen eller i samarbejdet mellem skole og hjem?
Indenfor 10 arbejdsdage udarbejder kontaktlærer i samarbejde med ledelsen en detaljeret handleplan med mål, tegn, pædagogiske indsatser og evalueringstidspunkt.

Gentagne mobberier iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i op til 14 dage og en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på Glamsbjergskolen.

NB! Man kan altid henvende sig til klasselærer og skolens ledelse, - gerne på et tidligt tidspunkt.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links