Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Ordblinde-venlig-skole

Ordblinde-venlig-skole

I næsten alle klasser sidder der elever, som har udfordringer med at læse og skrive. 

Det er hårdt hver dag at skulle kæmpe med de skrevne ord og resulterer ofte i, at eleven bliver ramt på sit selvværd. De sammenligner sig med klassekammeraterne, føler sig utilstrækkelige og bruge mange kræfter for at dække over deres vanskeligheder. 

De seneste år har vi på Glamsbjergskolen haft fokus på at hjælpe de ordblinde elever. 

Der er heldigvis blevet udviklet IT- redskaber, som kan hjælpe både med at læse tekster op og stave ord. 

Selvom man først kan tage den officielle ordblindetest i 4.klasse, så har vi fokus på en tidlig indsats. 

  • I indskolingen finder vi de elever, som er udfordret. De får tilbudt et kursus af læsevejlederen og en iPad stillet til rådighed, som de kan bruge i klassen i alle fag.  
  • På mellemtrinnet får de Intowords/CDord installeret på deres skolecomputer, samt hentet en app til deres mobil, som bl.a. kan tage billede af en tekst og læse den højt. Programmerne stilles gratis til rådighed af Assens Kommune. 
  • I udskolingen afholder læsevejlederen kurser med henblik på at klæde eleverne på til eksamen. Ordblinde elever har nemlig lov til at bruge disse hjælperedskaber, og de får forlænget tiden til at løse opgaver i alle eksamensfag.

Aller vigtigst er det, at vi får italesat, at ordblindhed er noget, man ikke skal skamme sig over, men blot kompensere for, så disse elever kan indgå på lige fod med kammeraterne. 

Derfor har læsevejlederen også været på besøg i klasserne og informeret klassekammeraterne om, hvad ordblindhed betyder. 

Fra skoleåret 2022/23 vil elever, der udviser specifikke tegn på læsevanskeligheder, få Risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse. 

Definition af ordblindhed:

Eleven har massive problemer med at skelne bogstavernes lyde og danne syntesen, som udgør et ord.
Glamsbjergskolens målsætning er, at alle ordblinde elever så vidt muligt skal deltage i den almindelige undervisning i alle fag på lige fod med de øvrige klassekammerater ved hjælp af kompenserende IT-redskaber. Pt. tilbyder skolen IntoWords, Appwriter og CD-ord.

Første kontakt: 

Forældre, elev eller lærer kontakter skolens læsevejleder angående elevens læseproblem og evt. mistanke om ordblindhed.

Før-ordblindetest:

Læsevejlederen tager en samtale med eleven og laver en før-ordblindetest.
Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder og derfor sporer læsevejlederen gennem samtalen sig ind på netop denne elevs problematik.
Læsevejlederen laver en lille læseevaluering af tekst og en test med lydrette- og vrøvleord.

Elever fra indskolingen:

Den officielle ordblindetest tages først i foråret 4.klasse, så indskolingselever tilbydes lån af IPad til støtte i undervisningen, og der arbejdes fortsat med udvikling af deres læsekompetencer.
Læsevejlederen følger elevens læseudvikling.

Elever fra mellemtrinnet og udskolingen:

Forældrene skal underskrive en tilladelse til, at undervisningsministeriets officielle ordblindetest må tages på eleven.

Samtale med forældre og elev:

Resultatet af ordblindetesten vises til forældre og elev, og hvis den viser ordblindhed, så præsenteres eleven for Glamsbjergskolens IT-rygsæk. Den består af lån af en personlig IPad med installerede hjælpeprogrammer. Hvis forældrene underskriver et samtykke om forsikring, må den også lånes med hjem. Desuden tilmeldes eleven Nota

Minikursus:

Læsevejlederen giver eleven et kursus i brugen af hjælperedskaberne.
Læsevejlederen tager en samtale med elevens lærere. De tilmeldes Nota som underviser og får vejledning i, hvordan IT-rygsækken inddrages i den almindelige undervisning.

Eksamen:

Den ordblinde elev anvender sin IT-rygsæk under den skriftlige eksamen, og der er mulighed for at få forlænget tid til bevarelse. Desuden vil der være særlig IT- ansvarlig eksamensvagt, som kan afhjælpe tekniske problemer med de kompenserende redskaber.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links