Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Ordblinde-venlig-skole

Ordblinde-venlig-skole

I næsten alle klasser sidder der elever, som har udfordringer med at læse og skrive. 

Det er hårdt hver dag at skulle kæmpe med de skrevne ord og resulterer ofte i, at eleven bliver ramt på sit selvværd. De sammenligner sig med klassekammeraterne, føler sig utilstrækkelige og bruge mange kræfter for at dække over deres vanskeligheder. 

De seneste år har vi på Glamsbjergskolen haft fokus på at hjælpe de ordblinde elever. 

Der er heldigvis blevet udviklet IT- redskaber, som kan hjælpe både med at læse tekster op og stave ord. 

Selvom man først kan tage den officielle ordblindetest i 4.klasse, så har vi fokus på en tidlig indsats. 

 • I indskolingen finder vi de elever, som er udfordret. De får tilbudt et kursus af læsevejlederen og en iPad stillet til rådighed, som de kan bruge i klassen i alle fag.  
 • På mellemtrinnet får de Intowords/CDord installeret på deres skolecomputer, samt hentet en app til deres mobil, som bl.a. kan tage billede af en tekst og læse den højt. Programmerne stilles gratis til rådighed af Assens Kommune. 
 • I udskolingen afholder læsevejlederen kurser med henblik på at klæde eleverne på til eksamen. Ordblinde elever har nemlig lov til at bruge disse hjælperedskaber, og de får forlænget tiden til at løse opgaver i alle eksamensfag.

Aller vigtigst er det, at vi får italesat, at ordblindhed er noget, man ikke skal skamme sig over, men blot kompensere for, så disse elever kan indgå på lige fod med kammeraterne. 

Derfor har læsevejlederen også været på besøg i klasserne og informeret klassekammeraterne om, hvad ordblindhed betyder. 

Endelig huser Glamsbjergskolen Assens Kommunes tilbud til ordblinde elever: Læsegruppen, hvor 6 elever får tilbudt et ophold i et halvt år for at blive løftet fagligt samt blive superbrugere af IT-hjælpe-redskaberne. 

Fra skoleåret 2022/23 vil elever, der udviser specifikke tegn på læsevanskeligheder, få Risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse.

Definition af ordblindhed:

Eleven har massive problemer med at skelne bogstavernes lyde og danne syntesen, som udgør et ord.
Glamsbjergskolens målsætning er, at alle ordblinde elever så vidt muligt skal deltage i den almindelige undervisning i alle fag på lige fod med de øvrige klassekammerater ved hjælp af kompenserende IT-redskaber. Pt. tilbyder skolen IntoWords, Appwriter og CD-ord.

Første kontakt: 

Forældre, elev eller lærer kontakter skolens læsevejleder angående elevens læseproblem og evt. mistanke om ordblindhed.

Før-ordblindetest:

Læsevejlederen tager en samtale med eleven og laver en før-ordblindetest.
Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder og derfor sporer læsevejlederen gennem samtalen sig ind på netop denne elevs problematik.
Læsevejlederen laver en lille læseevaluering af tekst og en test med lydrette- og vrøvleord.

Elever fra indskolingen:

Den officielle ordblindetest tages først i foråret 4.klasse, så indskolingselever tilbydes lån af IPad til støtte i undervisningen, og der arbejdes fortsat med udvikling af deres læsekompetencer.
Læsevejlederen følger elevens læseudvikling.

Elever fra mellemtrinnet og udskolingen:

Forældrene skal underskrive en tilladelse til, at undervisningsministeriets officielle ordblindetest må tages på eleven.

Samtale med forældre og elev:

Resultatet af ordblindetesten vises til forældre og elev, og hvis den viser ordblindhed, så præsenteres eleven for Glamsbjergskolens IT-rygsæk. Den består af lån af en personlig IPad med installerede hjælpeprogrammer. Hvis forældrene underskriver et samtykke om forsikring, må den også lånes med hjem. Desuden tilmeldes eleven Nota

Minikursus:

Læsevejlederen giver eleven et kursus i brugen af hjælperedskaberne.
Læsevejlederen tager en samtale med elevens lærere. De tilmeldes Nota som underviser og får vejledning i, hvordan IT-rygsækken inddrages i den almindelige undervisning.

Eksamen:

Den ordblinde elev anvender sin IT-rygsæk under den skriftlige eksamen, og der er mulighed for at få forlænget tid til bevarelse. Desuden vil der være særlig IT- ansvarlig eksamensvagt, som kan afhjælpe tekniske problemer med de kompenserende redskaber.

Indstilling til læsegruppen:

Den ordblinde elevs lærerteam kan med forældrenes samtykke indstille eleven til et forløb i den kommunale Læsegruppe i 5. eller 6. klasse.

Læsegruppen i Glamsbjerg er et tilbud til børn i 5.-6. klasse, der har svært ved at læse og stave.

Læsegruppen modtager elever fra skolerne i Assens Kommune. Elever fra friskoler optages på samme vilkår som folkeskolens elever.

Elever kan optages i Læsegruppen, hvis elev, forældre, skole og PPR’s læsekonsulent mener, at det vil være det rigtige tilbud.

Læsegruppens elever

Ansvar -  Selvtillid - Bedre til at læse og skrive

Læsegruppen bor på Glamsbjergskolen

Læsegruppen har sit lokale på Glamsbjergskolen. Et kursus i Læsegruppen varer ½ skoleår og starter lige efter sommerferien eller efter juleferien. Hvis elevens hjemklasse skal på lejrskole i perioden, kan eleven få fri til at deltage i denne. Der er 6 elever i gruppen ad gangen.

Mødetidspunkterne ligger sådan, at de passer sammen med de forskellige busser, der kører til Glamsbjerg. Assens Kommune betaler for et buskort til eleven. Hjemskolen sørger for dette.

Sådan arbejder læsegruppen

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov. Ved opholdets start foretager læsekonsulenten individuelle læseundersøgelser, som er med til at danne grundlag for undervisningen.

Mål for indsatsen i læsegruppen

 • at eleven i løbet af kurset oplever, at der er rigtig meget, han/hun er god til på trods af læse- og skrivevanskeligheder
 • at eleven bliver superbruger af it-hjælpeværktøjer og andre programmer
 • at eleven lærer, hvordan han/hun selv kan medvirke til at blive bedre til at læse og stave
 • at udvikle elevens evne til samarbejde

Læsegruppens skema har disse ugentlige lektioner:

Basis-dansk

Emne-dansk

Matematik

Engelsk

Idræt/svømning

Tysk

Madkundskab

 

7 lektioner

7 lektioner

5 lektioner

3 lektioner

4 lektioner

2 lektioner

2 lektioner

Perioderne med basis-dansk er tilrettelagt sådan, at eleven altid kan føle sig sikker på, hvordan der skal arbejdes med opgaverne og med mange gentagelser.

Eleven lærer:

 • basale begreber i skriftsproget, fra bogstavlyd til tekst
 • hvad man kan gøre, når man skal læse ukendte ord
 • hvad man kan gøre, hvis man ikke får menig i det, man læser
 • hvordan man kan bruge computer og mobiltelefon som hjælpemiddel, når man skal læse og skrive

Emnedansk og LST-undervisning

I emnedansk arbejder vi med dansk på mange måder.

Eleverne læser forskelligt litteratur, som passer til deres klassetrin. Læse- og Skrive-Teknologi er med i al undervisningen.

Eleverne er med til at bestemme, hvad vi skal lave.

Målet med undervisningen er,

 • at eleverne får styrket deres læselyst.
 • at eleverne skriver tekster, som de kan være stolte af.

 

Andre fag

matematik finder vi ud af, hvad eleven har brug for at lære. Der er fokus på de fire regnearter i starten, hvorefter vi arbejder med fagområder fra forskellige bogsystemer og portaler.

Eleverne bruger også computerens og mobiltelefonens oplæsningsprogrammer i dette fag.

engelsk og tysk arbejder vi mest med at lytte og forstå det talte sprog.

Vi leger og spiller spil på engelsk og tysk og bruger også her it-hjælpemidlerne.

idræt og svømning er læsegruppen sammen med andre klasser på Glamsbjergskolen.

Madkundskab er et smagefag, hvor eleverne lærer om mad i teori og praksis. Også her bruger eleverne it-hjælpemidlerne.

Eleven medbringer en pc fra hjemskolen samt egen mobiltelefon, som udstyres med hjælpeprogrammer.

Eleverne bruger hver dag computeren og mobilen i undervisningen, så disse bliver helt naturlige hjælpemidler, der hjælper eleven med at læse og skrive.

Eleverne bliver eksperter i at anvende it-værktøjer og programmer i alle fag, hvor de skal læse og skrive.

Elevens hjemskole-lærere deltager i et kursus i læsegruppen, så de er forberedt på at medtænke elevens brug af computer med programmer, når eleven vender tilbage til sin egen klasse.

Der skal også arbejdes hjemme

Hvis man vælger at søge om at få et kursus i læsegruppen, er det vigtigt, at eleven er indstillet på selv at gøre en stor indsats for at få noget ud af undervisningen.

Der er en ½ times hjemmelæsning dagligt, desuden læser eleverne på skolen i ”bånd”, ½ times individuel læsning.

Der er følgende aktiviteter i forbindelse med et kursus i læsegruppen:

 • Hilse-på møde inden start.
 • Info-møde for elev og forældre i starten af perioden.
 • Midtvejssamtaler for elev og forældre.
 • Udslusningssamtaler for elev, forældre og hjemskolelærere.
 • Reunion, hvor eleverne mødes med deres forældre, hjemskolelærere og Læsegruppens lærere. Det foregår et par måneder efter, at eleverne er kommet tilbage til hjemskolen.

Løbende i forløbet har eleverne en dag hjemme på egen skole, hvor de følger undervisningen i deres almindelige klasse.

Afslutning af kurset i Læsegruppen

Ved kursets afslutning indbydes klasselærer, forældre samt andre relevante lærere og eleven til udslusningssamtale sammen med læskonsulenten og læsegruppens lærere. Læsekonsulenten foretager afsluttende undersøgelser inden samtalen.

Ved samtalen vil vi drøfte, hvordan elevens nye færdigheder og viden kan videreudvikles, når eleven vender tilbage til hjemskolen. Formålet er at give de bedst mulige betingelser for elevens tilbagevenden til sin klasse.

Udgangspunktet for samtalen vil være klasselærerens observationer fra hjemugen og forældrenes observationer hjemme.

Desuden viser læsekonsulenten resultatet af sine undersøgelser. Deltagerne i udslusningssamtalen evaluerer i fællesskab elevens udbytte af opholdet.

Et par måneder efter, at forløbet er afsluttet, inviteres elev, lærere og forældre til ”Reunion” i læsegruppen, hvor vi sammen evaluerer og drøfter, hvilke erfaringer elev, lærere og forældre har gjort efter elevens tilbagevenden til egen klasse.

Skriftlig evaluering af opholdet

Læsegruppens lærere og læsekonsulenten udarbejder en evalueringsrapport, der beskriver elevens udbytte af undervisningen i læsegruppen.

Rapporten sendes til forældre og skole.

       

       

 

 

Så kontakt:

Skoleleder Mette Runge

Glamsbjergskolen

Tlf. 64 74 78 52

Eller

Læsekonsulent Ella Jacobsen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Tlf. 64 74 67 70

 

Hvis du som forældre er interesseret i, at dit barn får et kursus i Læsegruppen, så start gerne med at henvende dig til dit barns klasselærer.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links